• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN członkiem Klastra

cmpw

Do Śląskiego Klastra Nano dołączyło Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, które jest największą na Śląsku jednotką Polskiej Akademii Nauk prowadzącą interdyscyplinarne badania z zakresu nauki o materiałach polimerowych i węglowych. Centrum prowadzi działalność naukową w pięciu głównych tematach:

1. Materiały dla ochrony środowiska, biologii i biochemii.

2. Materiały biodegradowalne.

3. Materiały i tworzywa konstrukcyjne.

4. Materiały dla optoelektroniki i optyki nieliniowej.

5. Materiały i procesy mebranowe.

Działalność naukowa Centrum jest finansowana ze środków statutowych, a także licznych projektów pozyskanych w ramach krajowych oraz unijnych programów operacyjnych i funduszy celowych. Wiele projektów realizowanych w Centrum wykracza poza ramy nauki podstawowej i angażuje komercyjne podmioty gospodarcze wykorzystujące wyniki badań do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów.

CMPW PAN tylko w latach 2012-2014 uzyskało 5 patentów, w tym 2 patenty międzynarodowe, oraz dokonało 9 zgłoszeń patentowych, w tym 8 zgłoszen patentowych w UP RP. Centrum utworzyło spółkę spin off, za pomocą której dokonuje tranferu rozwiązań do przemysłu.

Zakres merytoryczny prac realizowanych w Centrum przedstwia się następująco:

1. Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych:

 • Polimeryzacje żyjące i kontrolowane
 • Kontrolowane syntezy materiałów amfifilowych.
 • Synteza i badania właściwości polimerów gwieździstych i rozgałęzionych.
 • Samoorganizacja polimerów amfifilowych w środowisku wodnym, także polimerów o nieliniowej strukturze makrocząsteczki.
 • Polimery reagujące na bodźce środowiska ("smart polymers"), przede wszystkim w aspekcie zastosowań biomedycznych.

2. Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych:

 • Synteza nowych biodegradowalnych materiałów do zastosowań w medycynie i farmacji z wykorzystaniem nietoksycznych inicjatorów.
 • Synteza polimerów z pamięcią kształtu.
 • Biodegradowalne implanty, resorbowalne podłoza do hodowli tkankowych oraz systemy kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych.
 • Resorbowalne stenty z pamięcią kształtu.

Strona internetowa Centrum: www.cmpw-pan.edu.pl