• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Raport GUS dot. nanotechnologii

W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie Nanotechnologia. Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2 w jednostkach naukowych i PNT-06 – Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach. Wytyczne metodyczne dotyczące badań statystycznych działalności badawczej i rozwojowej (B+R), jak również definicje pojęć z zakresu działalności w dziedzinie nanotechnologii, pochodzą z dokumentu OECD – Frascati Manual (2002). Całość raportu znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: www.stat.gov.pl

 

Politechnika Śląska dołączyła do Klastra

politechnika slaskaMiło nam poinformować Państwa, że do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego dołączyła Politechnika Śląska. Warto zaznaczyć, że uczelnia proponuje szeroki zakres współpracy dla członków Klastra. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Badania nieniszczące i wytrzymałościowe w nanoskali
 • Właściwości magnetyczne, cieplne i elektryczne w nanoskali
 • Nanomateriały - inżynieria materiałowa, badanie i wytwarzanie: nanocząstek, nanokompozytów, nanowłókien, nanostruktur, nanowarstw, nanoproszków, nanorurek weglowych
 • Nanofiltracja - badania i wytwarzanie
 • Nanomery dla dentystyki
 • Nanopłyny/nanociecze - badanie i wytwarzanie

Nowi członkowie

IEL logoGreenBack

Przedstawiamy nowych członków, którzy dołączyli do Klastra. Jednym z nich jest Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu będący nowoczesną placówką naukowo-badawczą. Instytut zajmuje się zarówno badaniami własnymi jak i prowadzonymi przy współpracy z przemysłem. Są to m.in prace: badawczo-rozwojowe, przedkonkurencyjne, wdrożeniowe i normalizacyjne w szerokim zakresie materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Drugi członek to Katowicka firma Greenback specjalizująca się w analizie zanieczyszczeń ropopochodnych i usuwaniu ich metodą fitoremediacji.

Więcej informacji w zakładce CZŁONKOWIE KLASTRA, lub na stronach internetowych: www.iel.wroc.pl, www.greenback.net.pl.

 

Szkolenie Horyzont 2020 i Eurostars

nanonet

W imieniu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, sektora B+R oraz MŚP i dużych przedsiębiorstw, którzy pragną przygotować się do aplikowania o fundusze na badania, rozwój i innowacje bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej, w nadchodzącym okresie programowym na lata 2014-2020, na szkolenie o tematyce:

„Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”.

HORYZONT 2020 – nowy program ramowy Komisji Europejskiej startuje już w grudniu ! EUROSTARS – największy europejski program finansowania badań i rozwoju dla MŚP startuje na początku 2014!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy eksperckiej z zakresu pozyskiwania dofinansowania oraz pisania wniosków dla w/w programów finansowania. Przedstawione zostaną zasady udziału i finasowania, jak również możliwe obszary wsparcia w programach Horyzont 2020 i Eurostars. Ponadto, zapoznacie się Państwo ze strukturą wniosków oraz najlepszymi praktykami w zakresie ich sporządzania. Przekażemy również wiedzę na temat zasad ewaluacji wniosków w Komisji Europejskiej. Szkolenia poprowadzi doświadczony trener dr Radosław Piesiewicz – przedsiębiorca i konsultant, pełniący funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej, MŚP i instytucji badawczych w zakresie definiowania, przygotowania i realizacji projektów i prac badawczych oraz oceny wniosków i biegnących projektów. Od 2006 r. nasz ekspert regularnie ocenia wnioski projektowe dla Komisji Europejskiej w różnych obszarach, oraz posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne, potwierdzone zdobytymi wielomilionowymi grantami z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Seminarium inaugurujące projekt FORSZT

forszt logoChcemy zaprosić Państwa na seminarium inaugurujące realizację projektu Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT, które odbędzie się 17 grudnia 2013r. w Sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (s. 227), ul. Bankowa 14.

Program stypendialny FORSZT jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest współpraca doktorantów prowadzących swoje badania w Instytutach: Fizyki, Informatyki i Nauki o Materiałach z przemysłem oraz partnerami zagranicznymi. Celem tej współpracy jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów.

Konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET

eorunanomed

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w ostatnich dniach listopada 2013 r. wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

 • uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
 • szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
 • przedsiębiorstwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed: www.euronanomed.net

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

NANO na Śląsku sięga po pierwsze środki unijne

kapital ludzki logoPodniesienie konkurencyjności Śląskiego Klastra NANO poprzez wzmocnienie firm działających w jego obrębie – to główny cel planowanych szkoleń dla przedstawicieli firm tworzących klaster. Dofinasowanie na ten cel klaster otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – Z przeprowadzonej wśród naszych członków ankiety wynika, że większość z nich boryka się ze specyficznymi problemami w zarządzaniu, dlatego pozyskane  środki powinny to zmienić – podkreśla jeden z twórców klastra Adam Szatkowski, prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii.

Projekt pt. Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” ma pośrednio wpłynąć na podwyższenie konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym dochodowości podmiotów gospodarczych należących do Śląskiego Klastra NANO. – Klaster powstał po to, by pomagać firmom nanotechnologicznym w prowadzonej przez nich działalności. Musimy pamiętać, że większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na wiele działań
– przypomina prezes Szatkowski.