• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

logo Nanonet

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET została stworzona w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłowego. Zespół Fundacji tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy aktywni w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo  uniwersytet slaski w katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaspokaja potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kształcąc specjalistów w wielu dyscyplinach, w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, społecznych. Drugi filar działalności Uczelni stanowią najwyższej klasy badania naukowe, prowadzone w obszarach priorytetowych dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki. W uczelnianych laboratoriach prowadzone są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami, mającymi ogromny potencjał zastosowania w gospodarce. Wyniki prac B+R stanowią przedmioty własności intelektualnej, w tym przemysłowej, i podlegają ochronie prawnej. Obecnie Uniwersytet Śląski zgłasza do ochrony w Urzędzie Patentowym RP po kilkanaście projektów wynalazczych rocznie, co plasuje nas w czołówce uczelni „nietechnicznych” w Polsce. Część patentów znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, dlatego udostępniane są w formie licencji, sprzedaży, aportu do spółek. Uczelnia silnie promuje inicjatywy zakładania spółek spin off out, służących transferowi rozwiązań do przemysłu.

Urząd Miasta Katowice

Katowice

Katowice – serce 2.1 milionowej aglomeracji, stolica Województwa Śląskiego , kojarzone niegdyś jedynie z przemysłem ciężkim i familokami, są dziś miastem prawdziwie europejskim, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji.

Miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej, w południowej części Polski, na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. W pobliżu centrum przebiega autostrada A4, a nieopodal powstaje autostrada A1. Miasto ma dogodne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice-Pyrzowice”, przeżywającym dynamiczny rozwój i obsługującym już półtora miliona podróżnych rocznie, dzięki kilkunastu połączeniom z największymi miastami Europy. Ponadto Katowice posiadają mniejsze lotnisko usytuowane niedaleko centrum, przystosowywane aktualnie do obsługi małego ruchu lotniczego, głównie biznesowego.

Instytut Metali Nieżelaznych

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Głównym celem działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie, a podstawowym zadaniem - wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.