• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Głównym celem działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie, a podstawowym zadaniem - wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Izba wykonuje swoje zadania poprzez:

1) promocję przedsiębiorczości wysokiej techniki, osiągnięć Członków Izby i twórców zaawansowanych technologii,

2) inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii i współpracę w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej,

3) doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu,

4) działanie na rzecz wykreowania przedsiębiorców o silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

5) wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu   państwa i funduszy Unii Europejskiej,

6) współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, w tym funduszy kapitału zalążkowego,

7) wspomaganie Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,

8) promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,

9) promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych,

10) podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii,

11) udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych,

12) ułatwianie Członkom Izby dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,

13) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.