• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Cele klastra

Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

 Powyższy cel osiągnięty będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1.  inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii i służących wdrażaniu założeń przyjętych w tym zakresie w ramach regionalnej strategii gospodarczej i innowacyjnej dla Śląska; 

 2. zwiększenie rozpoznawalności i promocji Śląska w skali krajowej i międzynarodowej, jako regionu aktywnie wspierającego rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii, oraz wyróżniającego się na tle pozostałych regionów europejskich pod względem atrakcyjności warunków dla prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sektor nauki i gospodarki; 

 3. prowadzenie działalności na rzecz wzmocnienia współpracy w gronie Członków Klastra, oraz przy udziale innych przedsiębiorców i instytucji naukowych, w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie nanotechnologii oraz efektywnego transferu rezultatów tych przedsięwzięć do praktyki gospodarczej; 

 4. wspieranie Członków Klastra w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczo-wdrożeniowej, wytwórczej i usługowej opartych na wykorzystaniu osiągnięć naukowych i efektów postępu technologicznego w dziedzinie nanotechnologii, w tym m.in. środków z budżetu państwa i funduszy zagranicznych; 

 5. promocja działalności i osiągnieć Członków Klastra na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym m.in. promocja wyników prac badawczo-wdrożeniowych, usług i wyrobów wysokich technologii dostarczanych na rynek oraz upowszechnianie informacji nt efektów powiązań kooperacyjnych podejmowanych przy udziale Członków Klastra; 

 6. budowanie w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój nanonauk i nanogospodarki pozwalających m.in. na sprostanie nowym wyzwaniom cywilizacyjnym XXI w.