Członkowie Klastra

Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechnika Śląska

Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechnika Śląska posiada nowoczesny, certyfikowany kompleks laboratoryjny umożliwiający realizację szerokiego zakresu badań w obszarze nanotechnologii, inżynierii materiałowej i technologii procesów materiałowych, objęty Systemem Zarządzania Jakości zgodnym z normą ISO 9001:2000. W ramach działalności Instytutu znajduje się wiele innowacyjnych i nowatorskich zagadnień dotyczących m.in. nanotechnologi i materiałów nanostrukturalnych, technologii kształtowania i zaawansowanych badań struktury oraz własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni, inżynierii biomedycznej i stomatologicznej, projektowania modeli protetycznych metodami CAD/CAM w inżynierii stomatologicznej i implantologii, projektowania technologii materiałowych z wykorzystaniem technik 3D, technologii laserowej obróbki powierzchni, komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury i własności materiałów inżynierskich.

Unikatowe urządzenia zostały zgrupowane w trzech laboratoriach:  Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej i Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych. W ofercie badawczej znajdują się między innymi następujące nowoczesne urządzenia: mikroskop elektronowy transmisyjny oraz mikroskopy elektronowe skaningowe, w tym wysokorozdzielczy wraz z systemem analizy składu chemicznego WDS i EDS oraz systemem analizy dyfrakcyjnej na próbce litej EBSD, dyfraktometr rentgenowski wraz z kołem Eulera oraz detektorem paskowym i analizą na bazie kartotek JCPDS oraz oprogramowaniem do analizy tekstury i naprężeń wewnętrznych. Prowadzone są również badania przemian fazowych, określanie temperatury krystalizacji faz, badanie procesów wydzieleniowych, dylatometryczną analizę kinetyki przemian fazowych. Posiadamy kompleksowy zestaw urządzeń do badań korozyjnych, w tym do badania charakterystyk układów elektrochemicznych oraz realizacji cyklicznych testów korozyjnych w atmosferach chlorkowych i SO2 w najnowocześniejszych w Polsce komorach korozyjnych. Możliwe są unikatowe badania własności optoelektrycznych materiałów i ogniw fotowoltaicznych, w tym pomiaru jasnych i ciemnych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych w warunkach STC oraz pomiaru rezystancji kontaktów elektrycznych ogniw słonecznych, analizy obszarów o podwyższonej rekombinacji oraz obszarów o obniżonej żywotności nośników prądu, pomiar rezystancji powierzchniowej krzemu po procesie dyfuzji oraz rozpoznanie typu przewodnictwa krzemu oraz pomiary odbicia, absorpcji i transmisji materiałów w zakresie długości fali 190-1100 nm.

Ponadto na wyposażeniu Katedry są urządzenia do wytwarzania cienkich warstw metodami PVD (metoda magnetronowa i metoda katodowego odparowania łukowego), CVD, PACVD oraz  stanowisko do wytwarzania nanowarstw metodą osadzania warstw atomowych (ALD). Badania dotyczą również selektywnego laserowego spiekania/stapiania proszków metali oraz proszków ceramicznych techniką przyrostową tj. warstwa po warstwie, aż do momentu otrzymania gotowego produktu. Dzięki połączeniu technologii SLS/SLM oraz komputerowego wspomagania projektowania możliwe jest wytwarzanie wyrobów wcześniej zaprojektowanych cyfrowo. Laboratoria wyposażone jest w zintegrowane wielooperacyjne laserowe centrum obróbkowe składające się z następujących urządzeń: Laser włóknowy – Ytterbium Laser System YLS-4000-S2T o maksymalnej mocy wiązki lasera 4000W, zamontowany na 6-osiowym Robocie REIS RV30-26 oraz system laserowy do mikroobróbki oraz cięcia krzemu, metali, materiałów polimerowych i ceramiki. Realizuje się badania intensywnego odkształcenia plastycznego na zimno-ECAP, CWS, HPTO oraz symulacje zmęczenia cieplnego i cieplno-mechanicznego, procesów spawalniczych, ciągłego odlewania, kucia, wytłaczania, ciągnienia oraz walcowania realizowane z wykorzystaniem wielomodułowego symulatora odkształcenia plastycznego, odlewanie materiałów amorficznych w postaci konwencjonalnych taśm metalicznych oraz stopów masywnych, wytwarzanie materiałów nanostrukturalnych w tym grafenu, nanorurek węglowych i nanowłókien polimerowych za pośrednictwem EHD (Electrospinning).

Doświadczona kadra naukowo-badawcza Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechnika Śląska, reprezentująca większość obszarów związanych nanotechnologią i technologiami procesów materiałowych, gwarantuje wysoki poziom i sprawność rozwiązania problemów naukowych i zagadnień występujących w praktyce przemysłowej.