Członkowie Klastra

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Instytut posiada unikatową w skali kraju aparaturę badawczą, która umożliwia symulacje numeryczne i fizyczne procesów przemysłowych zapewniając podobieństwo wybranych etapów procesów. Kluczowe projekty B+R są realizowane w bezpośredniej współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi kontrahentami, z podziałem na badania laboratoryjne i w skali półprzemysłowej wykonywane w Instytucie oraz badania przemysłowe i wdrożenia w przedsiębiorstwach.

W zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii w Instytucie stosowane są zaawansowane metody badań w skali atomowej oraz rozwijane technologie wytwarzania materiałów i powłok nanostrukturalnych, w tym nanostali.

Innowacyjny charakter działalności Instytutu obejmuje kluczowe sektory gospodarki.

Świadczymy usług naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Prowadzimy zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych oraz przyrostowych (druk 3D). Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Poszerzamy swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT.

Rozwijamy wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych.

Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześnieniami istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

Strona internetowa Łukasiewicz – GIT: https://git.lukasiewicz.gov.pl/