Członkowie Klastra

Śląski Uniwersytet Medyczny

Innowacyjna działalność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z uwzględnieniem obszaru szeroko rozumianej nanotechnologii prowadzona jest na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Zakład Badań Strukturalnych Skóry prowadzi badania wpisujące się w zakres dziedziny nanotechnologicznej. Analizy te obejmują trzy zakresy tematyczne:

  1. Metody opracowania polimerów o właściwościach biobójczych i biostatycznych zawierających nanocząsteczki srebra i miedzi.
  2. Metody opracowania metod diagnostycznych chorób zakaźnych TBD, w oparciu o innowacyjne metody nanotechnologiczne.
  3. Metody opracowania materiałów polimerowych z nanoczasteczkami srebra i miedzi do rekonstrukcji krtani po zabiegach tracheotomii, w trakcie leczenia onkologicznego.

Badanie te prowadzone są w kooperacji ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie oraz KatedrąKliniką Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki tych analiz zgłaszane były na sympozjach o zasięgu polskimi międzynarodowym, a także rejestrowane, jako patenty. Niektóre z uzyskanych wyników wzbudzały zainteresowanie firm produkcyjnych, m.in. sprzęt laboratoryjny oraz materiały wyposażenia przychodni i szpitali. Obecnie odbywają się rozmowy z potencjalnymi producentami, nad rozpowszechnieniem uzyskanych materiałów i możliwości ich wykorzystania.

W Katedrze i Zakładzie Biofarmcji widoczny jest olbrzymi postęp technologii otrzymywania nowych postaci leku w celu zwiększenia skuteczności terapeutycznej substancji czynnych z wykorzystaniem biozgodnych z tkanką ludzką resorbowalnych polimerów. Prowadzone są badania nad nowymi wielofunkcyjnymi implantami chirurgicznymi substancji leczniczych oraz resorbowalnymi podłożami dla inżynierii tkankowej. We współpracy z polskimi firmami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi i medycznymi, przewiduje się prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, wykorzystujących nanotechnologię dla terapii celowej z wykorzystaniem nannocząsteczek i miceli polimerowych, techniki elektronanoprzędzania, oraz 3D drukowania przy użyciu nowych nanokompozytów biodegradowalnych. Rozwój metod elektroprzędzenia czy druku 3D umożliwia już otrzymywanie włóknin, dzianin i przestrzennych implantów o sterowanej porowatości, strukturze i kształcie, które mogą być wykorzystane w procesie regeneracji tkanek jak i kontrolowanego, długoterminowego dozowania substancji leczniczych. W Katedrze planuje się prowadzenie badań wpływu struktury degradowanych podłoży otrzymanych metodą elektroprzędzenia na funkcje komórek łącznotkankowych. Struktura podłoża będzie różniła się rodzajem użytych monomerów do syntezy materiału polimerowego, średnicą włókien (włókna wielkości nano i mikrometrycznej), porowatością, orientacją włókien, itp. Prowadzone będą badania nad możliwością otrzymywania nanowłókien degradowlanych, zawierających substancję leczniczą, metodami eletroprzędzenia emulsyjnego (emulsion electrospinning) oraz koncentrycznego (coaxial electrospinning). Otrzymane w ten sposób systemy przedłużonego, kontrolowanego uwalniania będą optymalizowane pod kątem dozowania cytostatyku (implanty przeznaczone do lokalnej chemioterapii) bądź leku antyfibrynolitycznego (podłoża dla inżynierii tkankowej).

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii prowadzi prace badawcze nad przeciwbakteryjnym działaniem cząstek nano-srebra.