NANODIODE, projekt realizowany z Funduszy 7 Programu Ramowego UE

Zaangażowanie interesariuszy i dialog mają zasadnicze znaczenie dla odpowiedzialnego rozwoju nanotechnologii w Europie. W ramach europejskiego projektu NanoDiode, zainaugurowanego w lipcu 2013 r. na okres trzech lat, ustanowiono innowacyjny, skoordynowany program na rzecz dialogu w całej Europie, aby wesprzeć skuteczne zarządzanie nanotechnologią. Projekt integrował kluczowe działania  na poziomie polityki badawczej, badań i rozwoju (B + R) oraz wykorzystania innowacji nanotechnologicznych w całym społeczeństwie.

Konsorcjum skupiało silną sieć partnerów z różnych środowisk i działających w całej Europie, reprezentujących badania technologiczne i społeczne, przemysł, politykę, społeczeństwo obywatelskie, edukację i media. Wielu partnerów wniosło ze sobą doświadczenie jako koordynatorzy lub uczestnicy wcześniejszych europejskich projektów związanych z nanotechnologią. Pozwoliło to spojrzeć wstecz i zidentyfikować najlepsze praktyki w oparciu o istniejące doświadczenia i wykorzystać istniejące produkty i narzędzia, które okazały się skuteczne, oraz opracować nowe, innowacyjne modele i narzędzia.

Cele projektu to m.in

  • Określić poglądy obywateli europejskich na temat priorytetów w zakresie innowacji nanotechnologicznych za pomocą ankiet i wywiadów, aby stworzyć kompleksową bazę danych postaw, istotnych kwestii społecznych i etycznych, pomysłów i inspiracji dla twórców polityki, badaczy i producentów
  • Przeprowadzić serię dialogów z wieloma interesariuszami, aby określić, w jaki sposób nanotechnologie mogą sprostać ważnym wyzwaniom społecznym i etycznym oraz określić pożądane obszary innowacji
  • Ustanowienie „komitetów użytkowników” dla konkretnych projektów badawczych o zbliżonym zastosowaniu, tworzących innowacje za pomocą nanotechnologii: grupy potencjalnych użytkowników (klienci przemysłowi oraz konsumenci) określą i przedyskutują kluczowe wyzwania dla nadchodzących produktów, pożądanych właściwości i cech technicznych z celem jest ukierunkowanie badań na wartości społeczne i potrzeby użytkowników
  • Opracowanie solidnej strategii edukacyjnej i planu działania, wybór najlepszych praktyk w oparciu o wcześniejsze europejskie doświadczenia z edukacją w dziedzinie nanotechnologii
  • Przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych koncentrujących się na szkolnictwie średnim, podążanie za wskazanymi najlepszymi praktykami