Członkowie Klastra

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest największą na Śląski jednotką Polskiej Akademii Nauk prowadzącą interdyscyplinarne badania z zakresu nauki o materiałach polimerowych i węglowych. Centrum prowadzi działalność naukową w pieciu głównych tematach:

  1. Materiały dla ochrony środowiska, biologii i biochemii.
  2. Materiały biodegradowalne.
  3. Materiały węglowe i polimero-węglowe.
  4. Materiały i tworzywa konstrukcyjne.
  5. Materiały dla optoelektroniki i optyki nieliniowej.
  6. Materiały i procesy mebranowe.

Działalność naukowa Centrum jest finansowana ze środków statutowych, a także licznych projektów pozyskanych w ramach krajowych oraz unijnych programów operacyjnych i funduszy celowych. Wiele projektów rezlizowanych w Centrum wykracza poza ramy nauki podstawowej i angażuje komercyjne podmioty gospodarcze wykorzystujące wyniki badań do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów.