Członkowie Klastra

IZTECH

IZTECH jest jednym z inicjatorów Śląskiego Klastra NANO.

Głównym celem działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie, a podstawowym zadaniem – wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Izba wykonuje swoje zadania poprzez:

 1.  promocję przedsiębiorczości wysokiej techniki, osiągnięć Członków Izby i twórców zaawansowanych technologii,
 2.  inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii i współpracę w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej,
 3.  doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu,
 4.  działanie na rzecz wykreowania przedsiębiorców o silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 5.  wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu   państwa i funduszy Unii Europejskiej,
 6.  współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, w tym funduszy kapitału zalążkowego,
 7.  wspomaganie Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,
 8.  promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,
 9.  promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych,
 10.  podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii,
 11.  udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych,
 12.  ułatwianie Członkom Izby dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,
 13.  prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.