Nanotechnologia

Standaryzowany grafen płatkowy specjalnością nowego laboratorium Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

24 września br. na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) odbędzie się uroczyste otwarcie nowopowstałego Laboratorium Grafenowego Politechniki Warszawskiej (LG PW). Projekt pn. „Laboratorium Grafenowe LG PW – zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności” jest wart 4,5 mln zł, w tym wkład własny Politechniki wynosi 630 tysięcy złotych. Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13. Projektem inwestycyjnym kieruje dr inż. Wojciech Orciuch, prodziekan ds. ogólnych Wydziału. W ramach projektu realizowane są dwa główne zadania:
i) adaptacja laboratoriów badawczych na WIChiP PW na potrzeby LG PW,
ii) wyposażenie LG PW w niezbędną aparaturę i urządzenia.

Celem Laboratorium Grafenowego PW, którego kierownikiem jest dr Leszek Stobiński, jest opracowanie szeregu technologii wytwarzania różnych form grafenu płatkowego o z góry zdefiniowanych, powtarzalnych właściwościach fizykochemicznych. Ze względu na szerokie możliwości zastosowań grafenu płatkowego, konieczne jest opracowanie standardów jakości tego materiału, występującego zasadniczo w postaci proszku. Mając określone standardy grafenu płatkowego dotyczące jego struktury i składu chemicznego oraz dostęp do dokładnych analiz fizykochemicznych możemy stwierdzić z jakim materiałem mamy do czynienia. Szyty na miarę ten cenny nanomateriał węglowy może być bardzo przydatny do wytwarzania nowej generacji innowacyjnych nanokompozytów, gdzie osnową mogą być żywice epoksydowe, poliestrowe, poliuretany, kauczuki, elastomery, termoplasty, cząstki metali, niemetali i inne. Równie ważnym zadaniem LG PW będzie popularyzowanie zastosowań różnych form grafenu płatkowego i współpraca z szeregiem jednostek naukowo-badawczych, zarówno w ramach PW jak i poza Uczelnią. Laboratorium zatrudnia obecnie dwóch młodych doktorów specjalizujących się w aplikacjach nanomateriałów węglowych, w tym nanorurek węglowych, będących nośnikami elektrokatalizatorów (Pd, Pt) do utleniania kwasu mrówkowego w przenośnych ogniwach paliwowych pracujących w temperaturze pokojowej.

Aparatura analityczna LG PW umożliwia dokładną analizę fizykochemiczną różnych form grafenu płatkowego, m.in. zawartość zanieczyszczeń (analizator elementarny, analizator termograwimetryczny – TGA, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej – XRF), stopień i typ funkcjonalizacji materiałów grafenowych (spektrometr FT-IR, spektrofotometr UV-Vis) oraz charakterystykę przemian fazowych i właściwości cieplnych badanej próbki (TGA, różnicowy kalorymetr skaningowy – DSC).

Zainteresowanych współpracą oraz tworzeniem aplikacji dla grafenu płatkowego zapraszamy do kontaktu z naszym laboratorium.

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Laboratorium Grafenowe PW

Tel. 22/234 6418

Email: lgpw@ichip.pw.edu.pl

Podobne artykuły

Naukowcom Tokyo Metropolitan University (TMU) udało się stworzyć nanodruty z monochalkogenków metalu przejściowego (TMM) przy zastosowaniu tellurku molibdenu oraz szablonów wykonanych z nanorurek węglowych (CNT). Grupa materiałów nazywanych monochalkogenkami metali przejściowych przyciąga...