Aktualności

Zapytanie_ofertowe_ekspert ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji [10.11.2020]

W związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji poszukujemy ekspert ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET ul. Kopernika 14 40-064  Katowice NIP: 8942953649 Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu: Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709 II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ

 1. przeprowadzenie działań prowadzące do Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji – wykonanie analiz bieżących i konsultacji prowadzące do weryfikacji i uzupełnienia Strategii Innowacji (działania obejmujące obszar nanotechnologii i nanomateriałów)

III. KOD I NAZWA CPV: CPV: 73200000-4 – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca musi posiadać:

 1. wyższe wykształcenie,
 2. zdolność poszukiwania informacji,
 3. zdolności analityczne,
 4. posiadać znajomość tematyki nanotechnologii i nanomateriałów,
 5. posiadać znajomość firm i instytucji działających w branży nanotechnologicznej  na Śląsku.

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY 20 listopad 2020 –  31 grudzień 2020 VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Cena. Waga kryterium – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej całościową kwotę realizacji zamówienia (kwota brutto) wraz z CV na adres adam.szatkowski@nanonet.pl w terminie od 10.11.2020 r. do 19.11.2019 r. do godz. 13:00. Prosimy o uwzględnienie formuły dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi Wykonawcami. Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

pasek do nanoobser